Nova Me is gestopt

Begin 2018 werd Nova Me opgericht. Het doel van de stichting was om mensen met chronische vermoeidheid en pijnklachten in de vorm van poliklinische revalidatie te behandelen.

Helaas moeten wij nu constateren dat het – ondanks enorme inspanning van iedereen die bij Nova Me betrokken was – niet is gelukt om Nova Me bedrijfsmatig op de rit te krijgen.
Hoewel patiënten en verwijzers zeer tevreden zijn over de behandeling, nam het aantal patiënten door een samenloop van omstandigheden te langzaam toe in de loop van het jaar.

Alle patiënten van Nova Me zijn persoonlijk op de hoogte gesteld. De patiënten die nog zorg nodig hadden zijn bij andere organisaties ondergebracht.

  

Privacy policy website en fora

Welkom bij Nova Me.

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) aandachtig door als u gebruikmaakt van de door en namens Nova Me ontwikkelde en ter beschikking gestelde websites en fora. Door de websites en fora te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met deze Voorwaarden.
Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, is het u niet toegestaan om op enigerlei wijze gebruik te maken van de websites en fora van Nova Me.

Artikel 1 Algemeen

1.1 De door en namens Nova Me ontwikkelde en ter beschikking gestelde websites en fora (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “websites”) zijn een gratis dienst van Nova Me. Het gebruik van de websites is open en vrij voor eenieder, mits de toegang tot de websites niet is ontzegd. Toegang tot de afgeschermde delen van de websites is voorbehouden aan de door Nova Me aangewezen personen of categorieën van personen.

1.2 Als u een bijdrage wilt lezen en/of plaatsen op een van de afgeschermde delen van de websites, dient u zich als deelnemer te registreren.

1.3 U verstrekt persoonlijke gegevens aan Nova Me wanneer u zich registreert als deelnemer, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u ons e-mailt. Informatie die u verstrekt aan Nova Me is naar waarheid en juist, waaronder uw persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres. U stemt ermee in dat Nova Me uw gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van uw account.

(zie ook privacy verklaringen voor cliënten / medewerkers)

1.4 Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de websites krijgt u als gebruiker een persoonlijk wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en u bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord.

1.5 Indien u merkt dat er sprake is van misbruik van uw inloggegevens, dient u dat direct te melden via webmaster.

Artikel 2 Toegestaan gebruik

2.1 Als gebruiker van de websites van Nova Me dient u zich te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u niet toegestaan om de (inhoud van de) websites te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. U mag als gebruiker met name andere bezoekers niet hinderen en/of schade toebrengen aan het systeem van Nova Me. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of uitingen niet toegestaan:
– Handelingen die in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
– Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers;
Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Nova Me en/of derden;
– Handelingen die een commercieel karakter hebben, tenzij Nova Me hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
– Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de websites; of
– Spamming of uitingen die op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Nova Me en/of een derde.

2.2 Links naar de websites van Nova Me zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de deelnemer/gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de websites van Nova Me bevindt of via de link naar de websites van Nova Me wordt gestuurd.

2.3 Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen de websites) en framing (het opnemen van informatie van de websites of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden.

2.4 De in dit artikel genoemde inbreuken, uitingen, berichten of teksten kunnen naar het vrije oordeel van Nova Me onmiddellijk van de websites worden verwijderd.

2.5 Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u Nova Me een e-mail sturen naar webmaster@sizanovame.nl. Nova Me controleert dan de melding en verwijdert de content zo nodig van de websites.

Artikel 3 Informatie, aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1 Hoewel de websites met de grootst mogelijke zorg tot stand zijn gekomen, kan Nova Me u niet garanderen dat de op de websites aangeboden informatie up-to-date, correct en/of compleet is. Nova Me kan verder niet garanderen dat de websites vrij zijn van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u een e-mail te richten aan webmaster@sizanovame.nl.

3.2 Nova Me is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens (inbegrepen de door gebruikers geplaatste foto’s, teksten etc.) of opbrengsten, persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van de websites, met vertraging en/of het onvermogen om de websites te gebruiken, zelfs indien Nova Me van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

3.3 Nova Me is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering van elektronische berichten, ongeacht de oorzaak daarvan.

3.4 De websites kunnen eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kunnen daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Nova Me heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

3.5 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Nova Me.

3.6 U vrijwaart Nova Me voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, ter zake van of verband houdende met de niet-naleving van de gebruiksovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door u van de websites.

Artikel 4 Privéberichten

4.1 Op de afgeschermde delen van de websites kunnen gebruikers direct berichten sturen aan andere gebruikers. U dient er rekening mee te houden dat het te allen tijde mogelijk is dat de sitebeheerders van de websites van Nova Me besluiten deze berichten in te zien indien er sprake is van verdenking van een strafbaar feit, of misbruik van de websites, of indien er andere dringende redenen zijn deze in te zien. De websites van Nova Me zijn nadrukkelijk niet privé. Verzonden berichten kunnen worden ingezien door de afzender, de ontvanger en de sitebeheerders.

Artikel 5 Intellectuele eigendom

5.1 Het plaatsen van teksten op de websites die zijn gekopieerd uit andere bronnen is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan.

5.2 Alle informatie, teksten, foto’s, tekeningen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s, producten en/of diensten (hierna: “de informatie”) die via de websites worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Nova Me, haar opdrachtnemers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.

5.3 U mag de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in de websites zijn opgenomen, uitsluitend gebruiken als informatiemiddel zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Nova Me, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigingen, te distribueren, te verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

5.4 Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Artikel 6 Cookies

6.1 Nova Me maakt in sommige gevallen gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker. De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte websites opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen.

6.2 Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de websites van Nova Me optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit gekoppeld worden aan gegevens van individuele gebruikers; tevens zullen de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om gebruik te maken van sites van Nova Me is het niet noodzakelijk om cookies te accepteren.

Artikel 7 Overig

7.1 Indien u een of meerdere bepalingen uit deze gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Nova Me, heeft Nova Me het recht om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksovereenkomst en de wet.

7.2 Door u zelf geplaatste voorwaarden hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen Nova Me en de gebruiker zijn de voorwaarden zoals genoemd in deze gebruiksovereenkomst.

7.3 Nova Me heeft te allen tijde het recht u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de websites, alsmede verdere toegang tot de websites te weigeren.

7.4 U mag als gebruiker op elk gewenst moment uw account beëindigen door een e-mail te sturen naar webmaster@sizanovame.nl.

7.5 Nova Me behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

7.6 Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Nova Me en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgeleid aan de bevoegde rechter.

Artikel 8 Contact

8.1 Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: webmaster@sizanovame.nl.

Vragen met betrekking tot de websites kunnen worden gericht aan:
Nova Me
Kazernestraat 12
5928 NL Venlo
webmaster@sizanovame.nl

Nova Me, versie 1.1

 

Wijzigingen

Deze privacy policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Nova Me. Nova Me kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy policy. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Dit document is voor het laatst aangepast op: 02-05-2018

 

 

Nova Me Voorwaarden Zorgverlening MSR

 

Inleiding

Deze zorgverleningvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorg die stichting Siza Revalidatie (hierna “Nova Me”) uit voert in haar Expertisecentra-locaties verspreid over het land. De voorwaarden informeren u over het volgende:

  1. Uw rechten en plichten en die van onze zorgverleners
  2. De behandelovereenkomst
  3. Zorgkosten en vergoeding

 

  1. Rechten en Plichten

Wanneer u deelneemt aan ons revalidatieprogramma ontstaat er op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) automatisch een overeenkomst tussen u als cliënt en Nova Me. Dit is wettelijk geregeld, dus u hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten bij de overeenkomst, waar cliënten en zorgverleners zich aan moeten houden.

 

1.1 Rechten van patiënten

Informatie

De zorgverlener geeft u duidelijk informatie over uw gezondheidstoestand, het onderzoek, de diagnose en de behandeling. Hij licht u voor over eventuele risico’s van het onderzoek of behandeling en zo nodig over eventuele andere behandelingsmogelijkheden.

Toestemming medische behandeling

U wordt (na diagnostiek en onderzoek) alleen behandeld met uw toestemming. Nadat u alle informatie heeft gekregen en begrepen, beslist u zelf of u kiest voor deelname aan het revalidatieprogramma of dat u van deelname af ziet. De zorgverlener respecteert uw besluit.

Inzage in het medisch dossier

Nova Me is wettelijk verplicht een medisch dossier bij te houden en dit minimaal 15 jaar te bewaren. Nova Me gebruikt hiervoor een digitaal patiëntvolgsysteem. U kunt uw dossier altijd zelf bekijken op uw Persoonlijke Patiënten Portal (PPP), via een beveiligde internetomgeving met inlogcode en wachtwoord.

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht te vragen om aanvulling, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw gegevens ook downloaden als een pdf-bestand uit uw dossier.

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens verwijzen we u naar het privacy beleid en reglement van Nova Me.

Privacy

Nova Me verwerkt en bewaart uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (WBGO en AVG). Alleen zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling zijn op de hoogte van uw situatie. Zonder uw toestemming mag informatie niet doorgegeven worden aan derden. Uw huisarts en eventueel ander verwijzend arts ontvangen van ons na diagnostiek, bij evaluatiemomenten en na afronding van de behandeling een medische rapportage. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsbewaking. Dit gebeurt echter anoniem, zodat de gegevens nooit naar u zijn te herleiden.

Klachten

Bij Nova Me doen we er alles aan om u optimaal te behandelen. We nemen bovendien alle stappen in uw behandeling altijd in goed overleg. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandeling of het resultaat daarvan. In dat geval kunt u altijd terecht bij onze interne klachtenfunctionaris. Als u er met onze klachtenfunctionaris om de één of andere reden niet uitkomt, dan kunt u uw klacht samen met deze functionaris vervolgens voorleggen aan de klachtencommissie en uiteindelijk aan een onafhankelijke externe geschillencommissie. Deze regeling is conform de eisen die de WKKGZ vanaf 2016 stelt (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).

 

 

1.2 Plichten van patiënten

Informatieverstrekking

U bent verplicht de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een adequate behandelingen kan geven.

Medewerking

De wet rekent op uw volledige medewerking bij deelname aan de behandeling. U dient de adviezen van de zorgverlener zo goed mogelijk op te volgen.

Identificatieplicht

Bij instellingen voor medisch specialistische zorg (zoals Nova Me) geldt een identificatieplicht. U moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Privacy medewerkers en overige cliënten

U wordt gevraagd om rechtmatig en behoorlijk om te gaan met de privacy van overige cliënten en onze medewerkers.

 

1.3 Rechten van Nova Me

Eigen Deskundigheid

De zorgverlener van Nova Me heeft het recht om eigen beslissingen te nemen op basis van zijn eigen deskundigheid. De zorgverlener draagt een eigen verantwoordelijkheid en hoeft niet zonder meer te doen wat een cliënt van hem vraagt.

 

1.4 Plichten van Nova Me

Zorg

De belangrijkste plicht van de zorgverlener is het verlenen van goede zorg.

Informatie verstrekken

De zorgverlener verstrekt u alle informatie, zoals die onder 1.1 is beschreven.

Geheimhoudingsplicht

Iedere Nova Me medewerker die toegang heeft tot uw persoonsgegevens, heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de gegevens waarvan deze op grond van van toegang kennis van heeft genomen. Toegang tot de persoonsgegevens hebben alleen die medewerkers waarvoor het voor het uitoefenen van hun werkzaamheden noodzakelijk is.

Informatiebeveiliging

Nova Me draagt zorg voor de technische en organisatorische voorwaarden ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen diefstal, verlies, aantasting, verstrekking en onbevoegde kennisneming daarvan.

 

 

  1. Behandelovereenkomst en machtingsvereiste

 

2.1 Behandelovereenkomst

Na uitgebreide diagnostiek (onderzoek) en informatie door onze zorgverleners en arts, beslist u zelf of u ingaat op ons behandelvoorstel en het opgestelde individuele behandelplan. Alle voorgestelde behandelingen vormen een samenhangend geheel en zijn noodzakelijk om uw revalidatieprogramma zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Het volgen van slechts een gedeelte van de behandelingen behoort niet tot de mogelijkheden. Besluit u in te gaan op ons voorstel, dan leggen we de afspraken vast in een Behandelovereenkomst. Zonder uw ondertekening van de behandelovereenkomst kunnen wij niet starten met de revalidatie.

 

2.2 Machtigingsvereiste

Het is mogelijk dat uw verzekeraar een machtigingsvereiste stelt voor poliklinische revalidatiezorg. In dat geval zal Nova Me namens u de machtigingsaanvraag bij uw zorgverzekeraar indienen.

 

  1. Zorgkosten en vergoeding

 

3.1 Zorgkosten

Medisch specialistische revalidatiezorg valt binnen de aanspraken van het basispakket. De maximum tarieven voor revalidatiebehandeling worden door de overheid (NZa) bepaald.

 

De totale kosten van het medisch specialistisch revalidatieprogramma, zijn gebaseerd op de behandelomvang en de behandelperiode. De maximum prijs is bepaald door de NZa aan de hand van de verplichte Diagnose-Behandelcombinatie (DBC) methodiek. Het revalidatieprogramma vindt u terug in uw behandelovereenkomst. Het in de behandelovereenkomst aangegeven aantal uren is exclusief de indirecte behandelcomponent (beoordelen testen, rapportages en onderling overleg) en de door de NZa voorgeschreven urenweging voor de verschillende professionals (arts, fysiotherapeut of psycholoog). Bij het declareren van de DBC’s worden deze componenten wel meegenomen.

 

3.2 Vergoeding

Afhankelijk van de door u gekozen polis en verzekeraar, vergoedt de zorgverzekeraar het maximum tarief of een gedeelte hiervan. Dit kan per zorgverzekeraar/polis verschillen. Nova Me brengt, onafhankelijk van de hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraar, geen eigen bijdrage in rekening

 

3.3 Eigen risico

De overheid bepaalt jaarlijks een verplicht eigen risico voor de basiszorgverzekering. Daarnaast kunt u op vrijwillige basis dit eigen risico verhogen. De zorgverzekeraar zal uw eigen risico aanspreken bij de vergoeding van de Nova Me declaratie. De zorgverzekeraar kan dit met u verrekenen of in mindering brengen op de vergoeding aan Nova Me. Indien dit laatste het geval is, stuurt Nova Me u een factuur voor het eigen risico.

Wanneer uw behandeling zich uitstrekt over twee verschillende kalenderjaren, bestaat de mogelijkheid dat uw verzekeraar voor beide jaren uw eigen risico aanspreekt. Of dit zo is, zullen wij voor aanvang van de behandeling met u doornemen

 

3.4 Declaratie en Facturatie

Afhankelijk van de behandelduur worden de kosten van de revalidatiebehandeling in een of meerdere duidelijk gespecificeerde facturen gedeclareerd. Nova Me declareert de aan u verleende zorg zoveel mogelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor vragen wij u een Akte van Cessie te ondertekenen. Met deze Akte van Cessie kan Nova Me namens u declareren bij uw zorgverzekeraar en hoeft u geen verzekeringsvergoeding voor te schieten.

Het kan zijn dat een enkele zorgverzekeraar deze cessiemogelijkheid uitsluit. In dat geval ontvangt u de factuur zelf, en dient u deze zelf zo snel mogelijk bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Welke situatie voor u geldt, is bekend vóór de ondertekening van de Behandelovereenkomst.

 

3.5 Tussentijdse verandering van uw zorgverzekering/zorgpolis

U beslist echter jaarlijks bij welke zorgverzekeraar en met welk soort polis (natura- of restitutiepolis) u het komende jaar verzekerd wilt zijn. Het is hiermee mogelijk dat u tijdens uw behandeling van zorgpolis en of zorgverzekeraar verandert.

Omdat wettelijk is bepaald dat declaraties aan zorgverzekeraars niet vooraf, maar pas na bepaalde behandelperiode(s) mogen plaatsvinden, kan het zijn dat wij een gedeelte van onze declaratie aan uw oude en een gedeelte aan uw nieuwe zorgpolis/zorgverzekeraar moeten sturen.

 

No Show

Indien u niet verschijnt op een geplande afspraak of u meldt zich niet minimaal 24 uur voor uw afspraak af, kunnen wij de kosten die met de afspraak gemoeid zijn bij u in rekening brengen.

 

 

Disclaimer

Nova Me gevestigd te Arnhem

Vragen met betrekking tot de website(s) kunnen worden gericht aan:

Nova Me
Kazernestraat 12,
5928 NL Venlo
088 – 500 36 00
webmaster@sizanovame.nl

Nova Me wil de gebruikers van haar website(s) zo goed mogelijk informeren en van advies dienen, maar het opvolgen van de adviezen geschiedt uiteraard op eigen risico. Uiteraard heeft Nova Me de door haar aangeboden of aanbevolen software vooraf goed gecontroleerd. Desondanks is het downloaden en/of gebruiken daarvan altijd voor eigen risico.

Copyright © 2018 Nova Me. Auteursrechten op teksten en tabellen voorbehouden. Het is niet toegestaan de inhoud van de website(s) voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Nova Me, versie 01-2018